2004 Honda Civic Si FP

Details & Options

2004 Honda Civic Si FP

2004 Honda Civic Si with the dealer-installed Factory Performance (FP) interior trim kit.

Email

Email to a Friend

 • 2004 Civic Si with Honda Factory Performance Package

  2004 Civic Si with Honda Factory Performance Package

 • 2004 Honda Civic Si FP

  2004 Honda Civic Si FP

 • 2004 Civic Si with Honda Factory Performance Package

  2004 Civic Si with Honda Factory Performance Package

 • 2004 Civic Si with Honda Factory Performance Package

  2004 Civic Si with Honda Factory Performance Package

 • 2004 Civic Si with Honda Factory Performance Package

  2004 Civic Si with Honda Factory Performance Package

 • 2004 Honda Civic Si FP

  2004 Honda Civic Si FP

 • 2004 Honda Civic Si FP

  2004 Honda Civic Si FP

 • 2004 Honda Civic Si FP

  2004 Honda Civic Si FP

 • 2004 Honda Civic Si FP

  2004 Honda Civic Si FP

 • 2004 Honda Civic Si FP

  2004 Honda Civic Si FP

 • 2004 Honda Civic Si FP

  2004 Honda Civic Si FP

 • 2004 Honda Civic Si FP

  2004 Honda Civic Si FP

 • 2004 Honda Civic Si FP

  2004 Honda Civic Si FP

 • 2004 Honda Civic Si FP

  2004 Honda Civic Si FP

 • 2004 Honda Civic Si FP

  2004 Honda Civic Si FP

 • 2004 Honda Civic Si FP

  2004 Honda Civic Si FP

 • 2004 Honda Civic Si FP

  2004 Honda Civic Si FP

 • 2004 Honda Civic Si FP

  2004 Honda Civic Si FP